Highland Council - 31 October 2019 - Thu, 31 Oct 2019 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 31 October 2019
Thu, 31 Oct 2019 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence/Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of Minutes/ Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Minutes of Meetings of Committees/Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
5. Recruitment Panel - Executive Chief Officers/Pannal Fastaidh – Prìomh Oifigearan Gnìomhach
Share this agenda point
6. Highland and Western Isles Valuation Joint Board/Co-Bhòrd Luachaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean Siar
Share this agenda point
7. Community Planning Board/Bòrd Dealbhadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
8. Brexit Working Group/Buidhean Obrach Brexit
Share this agenda point
9. Membership of Committees, etc
Share this agenda point
12. Change Strategy and Change Fund Phase 5
Share this agenda point
13. Redesign of Highland Council – Update from the Board/Cunntas às Ùr mu Ath-dhealbhadh
Share this agenda point
14. Review of Amenity Services/Ath-sgrùdadh air Seirbheisean Goireis
Share this agenda point
15. Inverness and Highland City Region Deal/Aithisg Bhliadhnail a’ Chùmhnaint Bhaile Roinne
Share this agenda point
15. Inverness and Highland City Region Deal/Aithisg Bhliadhnail a’ Chùmhnaint Bhaile Roinne
Share this agenda point
10. Question Time/ Àm Ceiste
Share this agenda point
10.1 Question Time - Mr G Cruickshank
Share this agenda point
10.2 Question Time - Mr A Jarvie
Share this agenda point
10.4 Question Time - Mr J McGillivray
Share this agenda point
10.5 Question Time - Mr J McGillivray
Share this agenda point
10.6 Question Time - Mr K Gowans
Share this agenda point
10.7 Question Time - Mr S Mackie
Share this agenda point
10.8 Question Time - Mr R MacWilliam
Share this agenda point
10.9 Question Time - Mr R MacWilliam
Share this agenda point
10.10 Question Time - Ms K Currie
Share this agenda point
10.11 Question Time - Mr A Jarvie
Share this agenda point
10.12 Question Time - Ms E Knox
Share this agenda point
10.13 Question Time - Mr G Campbell-Sinclair
Share this agenda point
11. Notices of Motion/ Brathan Gluasaid
Share this agenda point
11.1 Notices of Motion/Brathan Gluasaid - An overview of the Highland Council’s response to Brexit
Share this agenda point
11.2 Notices of Motion/Brathan Gluasaid - Developer Contributions
Share this agenda point
16. Results from the Citizens’ Panel 2018/19 Performance & Attitudes Survey/Aithisg Bhliadhnail Coileanaidh Phoblaich
Share this agenda point
17. EU Funding/Maoineachadh an Aonaidh Eòrpaich
Share this agenda point
18. Organisational Transformation and Transition
Share this agenda point
19. Governance Review/Ath-sgrùdadh Riaghlachais
Share this agenda point
20. Timetable of Meetings for 2020/Clàr-ama Choinneamhan airson 2020
Share this agenda point
21. Draft Terms of Reference - Climate Change Panel/Atharrachadh Gnàth-shìde
Share this agenda point
22. Timetable of Meetings 2019 – Possible Change to Full Council meeting
Share this agenda point
23. Deeds Executed/Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished
Slide selection