Highland Council - 27 June 2019 - Thu, 27 Jun 2019 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 27 June 2019
Thu, 27 Jun 2019 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3. Commendation - Staff members / Moladh – Buill luchd-obrach
Share this agenda point
Item 4. Duke of Edinburgh Award Scheme – Gold Award Presentation / Sgeama Duais Diùc Dhùn Èideann – Toirt Seachad na Duais Òir
Share this agenda point
Item 5. Performance against the Highland Local Policing Plan 2017-20 / Aithisg Choileanaidh Bhliadhnail a’ Phoileis
Share this agenda point
Item 6. Suicide Prevention / Bacadh air Fèin-mhurt
Share this agenda point
Item 7. Promoting Wellbeing - (a) Mental Health & Wellbeing Action Plan
Share this agenda point
Item 7. Promoting Wellbeing - (b) Employee Assistance Programme
Share this agenda point
Item 8. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
Item 9. Minutes of Meetings - Community Planning Board
Share this agenda point
Item 9. Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
Item 10. Highland and Western Isles Valuation Joint Board / Co-Bhòrd Luachaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean Siar
Share this agenda point
Item 11. Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
Item 25. Air Passenger Duty
Share this agenda point
Item 15. Change Strategy and Change Fund Phase 3 / Cunntas às Ùr mun Phrògram Atharrachaidh & Tagraidhean Maoin Atharrachaidh Ìre 3
Share this agenda point
Item 16. Governance Review: Progress update, initial recommendations and next steps / Ath-sgrùdadh Riaghlachais
Share this agenda point
Item 17. Transitional Management Arrangements / Ath-structaradh Eagrachail – Ullachaidhean Stiùiridh Eadar-amail
Share this agenda point
Item 18. Annual Accounts for the Year to 31 March 2019 / Aithris air Cunntasan Neo-sgrùdaichte
Share this agenda point
Item 12i. Question Time / Àm Ceiste - Mr. J McGillivray
Share this agenda point
Item 12ii. Question Time / Àm Ceiste - Mr. J McGillivray
Share this agenda point
Item 12iii. Question Time / Àm Ceiste - Mr. J McGillivray
Share this agenda point
Item 12iv. Question Time / Àm Ceiste - Mr S Mackie
Share this agenda point
Item 12v. Question Time / Àm Ceiste - Mr S Mackie
Share this agenda point
Item 12vi. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Jarvie
Share this agenda point
Item 12vii. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Jarvie
Share this agenda point
Item 12viii. Question Time / Àm Ceiste - Mr R Gale
Share this agenda point
Item 12ix. Question Time / Àm Ceiste - Mr P Saggers
Share this agenda point
Item 12x. Question Time / Àm Ceiste - Mr R Laird
Share this agenda point
Item 12xi. Question Time / Àm Ceiste - Ms E Knox
Share this agenda point
Item 12xii. Question Time / Àm Ceiste - Mrs G Campbell-Sinclair
Share this agenda point
Item 12xiii. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Baxter
Share this agenda point
Item 12xiv. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Baxter
Share this agenda point
Item 13i. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Time Allocation for Members of the Public
Share this agenda point
Item 12xiv. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Baxter
Share this agenda point
Item 13i. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Time Allocation for Members of the Public
Share this agenda point
Item 13ii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Rail Service Improvement
Share this agenda point
Item 13iii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Speed Limits on Residential Streets
Share this agenda point
Item 13iv. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Ban on Weed Killer Products
Share this agenda point
Item 13v. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Clean Air Day 2020
Share this agenda point
Item 14a. Capital Programme Refresh / Ùrachadh a’ Phrògraim Chalpa - Corporate Capital Programme and the Current Financial Context / Co-theacsa Ionmhasail
Share this agenda point
Item 14b. Capital Programme Refresh / Ùrachadh a’ Phrògraim Chalpa - Care & Learning Capital Programme / Prògram Calpa Sgoiltean
Share this agenda point
Item 19. Update on the Council’s long term arrangements for managing its Residual Waste / Pròiseact Sgudail Iarmadaich
Share this agenda point
Item 19. Update on the Council’s long term arrangements for managing its Residual Waste / Pròiseact Sgudail Iarmadaich
Share this agenda point
Item 20. Suspension of European Social Fund Payments
Share this agenda point
Item 21. Review of the Highland Scheme of Establishment for Community Councils 2018-19 – Phase 1 feedback / Ath-sgrùdadh Comhairle Coimhearsnachd – Molaidhean Co-chomhairle Dàrna Ìre
Share this agenda point
Item 22. Climate Change Update / Cunntas às Ùr mu Atharrachadh Gnàth-shìde
Share this agenda point
Item 23. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
Item 24. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished