Highland Council - 9 May 2019 - Thu, 9 May 2019 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 9 May 2019
Thu, 9 May 2019 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / A’ Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
3. Presentation – Calmac/MacBraynes / Taisbeanadh – CalMac/Mac a’ Bhriuthainn
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
4. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
10. Highland Partnership of NHS Highland and the Highland Council – Driving Forward Health and Social Care Integration / Ath-sgrùdadh air Aonta Com-pàirteach le NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
4. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
5. Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
7. Community Planning Board / Bòrd Dealbhadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
11. Corporate Plan and Improvement Priorities 2019-22 / Plana Corporra
Share this agenda point
12. Change Strategy / Prògram Atharrachaidh
Share this agenda point
3. Presentation – Calmac/MacBraynes / Taisbeanadh – CalMac/Mac a’ Bhriuthainn
Share this agenda point
9. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
9. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
13. Redesign Update / Cunntas às Ùr mu Ath-dhealbhadh
Share this agenda point
14. Electoral Review of Island Council Areas / Ath-sgrùdadh Chrìochan Ùghdarrais Ionadail
Share this agenda point
15. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
16. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished