Care, Learning and Housing Committee - 5 December 2019 - Thu, 5 Dec 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Care, Learning and Housing Committee - 5 December 2019
Thu, 5 Dec 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. High Life Highland Progress Report and Highland Youth Parliament Presentation / Aithisg Adhartais High Life na Gàidhealtachd agus Taisbeanadh Pàrlamaid Òigridh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
5. Provision of Defibrillators and Emergency Life Support Training in Secondary Schools in Highland – Presentation by Lucky2BHere / Solar Dhì-fhibrilichean agus Trèanadh Taic-Beatha Èiginneach ann an Àrd-sgoiltean anns a’ Ghàidhealtachd – taisbeanadh le Lucky2BHere
Share this agenda point
6. Highland Health and Social Care Annual Performance Report 2018-19 / Aithisg Coileanaidh Bliadhnail Slàinte agus Cùram Sòisealta na Gàidhealtachd 2018–19
Share this agenda point
7. Performance of Young People from Deprived Backgrounds / Coileanadh Dhaoine Òga bho Chùlaibhean Easbhaidheach
Share this agenda point
8. Review of the Statutory Consultation Exercise to establish a Gaelic Medium catchment area for Mount Pleasant Primary School, Thurso / Ath-sgrùdadh dhen Eacarsaich Cho-chomhairleachaidh Reachdail gus sgìre-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoil Mount Pleasant, Inbhir Theòrsa
Share this agenda point
9. Statutory Consultation – Gaelic Medium Catchment Proposals for Gairloch Primary School / Co-chomhairle Reachdail – Molaidhean airson Sgìrean-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig airson Bun-Sgoil Gheàrrloch
Share this agenda point
10. Reviewing the Curriculum to Improve Outcomes for All / Ag Ath-sgrùdadh a’ Churraicealaim gus Coileanadh a Thoirt air Adhart airson nan Uile
Share this agenda point
11. Supporting Education Transformation / A’ Toirt Taic do dh’Eadar-ghluasad Foghlaim
Share this agenda point
12. Early Learning and Child Care Update / Cunntas às Ùr mu Thràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne
Share this agenda point
13. Deferred and Early Entry to School / Inntrigeadh Dàilichte agus Tràth dhan Sgoil
Share this agenda point
14. Family Nurse Partnership Board / Bòrd Com-pàirteachais nan Nursaichean Teaghlaich
Share this agenda point