Care, Learning and Housing Committee - 10 October 2019 - Thu, 10 Oct 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Care, Learning and Housing Committee - 10 October 2019
Thu, 10 Oct 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Presentation: Highland Rugby Club / Taisbeanadh: Club Rugbaidh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6. Annual Assurance Statement to the Scottish Housing Regulator / Aithris Bharantais Bhliadhnail do Riaghladair Taigheadais na h-Alba
Share this agenda point
5. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 30 September 2019 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Neo-thaigheadais gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
7. Care and Learning Revenue Budget Monitoring Quarter 2 2019/20 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach Cùraim agus Ionnsachaidh airson Cairteil 2 2019/20
Share this agenda point
6. Annual Assurance Statement to the Scottish Housing Regulator / Aithris Bharantais Bhliadhnail do Riaghladair Taigheadais na h-Alba
Share this agenda point
7. Care and Learning Revenue Budget Monitoring Quarter 2 2019/20 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach Cùraim agus Ionnsachaidh airson Cairteil 2 2019/20
Share this agenda point
8. Air Quality and Highland Schools / Càileachd Èadhair agus Sgoiltean na Gàidhealtachd
Share this agenda point
9. Education Transformation Update / Cunntas às Ùr mu Chruth-atharrachadh Foghlaim
Share this agenda point
11. Pupil Equity Funding (PEF) Update / Cunntas às Ùr mu Mhaoin Cheartais Sgoilearan
Share this agenda point
10. School Attainment Review Processes / Pròiseasan Ath-sgrùdaidh Coileanadh Sgoile
Share this agenda point
12. Deferred and Early Entry to School / Inntrigeadh Dàilichte agus Tràth dhan Sgoil
Share this agenda point
13. Highland Council School Admissions Policy / Poileasaidh Inntrigeadh Sgoile Chomhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
14. Care and Learning Capital - Early Learning and Childcare Programme / Calpa a’ Chùraim agus an Ionnsachaidh – Prògram Tràth-ionnsachaidh agus Cùraim-chloinne
Share this agenda point
15. Regional Improvement Collaborative Improvement Plan / Plana Leasachadh Co-obrachail Leasachadh Roinneil
Share this agenda point