Care, Learning and Housing Committee - 21 August 2019 - Wed, 21 Aug 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Care, Learning and Housing Committee - 21 August 2019
Wed, 21 Aug 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
5. Presentation: Child Protection in Highland / Taisbeanadh: Dìon Chloinne sa Ghàidhealtachd
Share this agenda point
6. Presentation: Mock Court Project / Taisbeanadh: Pròiseact Cùirte Fuadain
Share this agenda point
23. YouthWorksHighland – Highland Youth Work Strategy 2019-2024 / Obair Òigridh na Gàidhealtachd – Ro-innleachd Obair Òigridh na Gàidhealtachd 2019-2024
Share this agenda point
24. High Life Highland / High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
7. Advice and Information Services: End of Year Monitoring 2018/19 / Seirbheisean Comhairle agus Fiosrachaidh: Sgrùdadh Deireadh Bliadhna 2018/19
Share this agenda point
8. Local Child Poverty Action Report / Aithisg Gnìomha Bochdainn Chloinne Ionadail
Share this agenda point
9. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 30 June 2019 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Teachd-a-steach Neo-thaigheadais gu 30 Ògmhios 2019
Share this agenda point
11. Care and Learning Revenue Budget Monitoring Quarter 1 2019/20 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach Cùraim agus Ionnsachaidh Cairteil 1 2019/20
Share this agenda point
10. Housing Performance Report – 1 April to 30 June 2019 / Aithisg Coileanaidh Taigheadais – 1 Giblean gu 30 Ògmhios 2019
Share this agenda point
11. Care and Learning Revenue Budget Monitoring Quarter 1 2019/20 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach Cùraim agus Ionnsachaidh Cairteil 1 2019/20
Share this agenda point
13. Update on Review of Funding for External and Third Sector Sports, Leisure, Culture and Community Organisations / Cunntas às Ùr de Sgrùdadh mu Mhaoineachadh do Bhuidhnean Spòrs, Cur-seachad, Cultair agus Coimhearsnachd bhon Taobh a-muigh agus bhon Treas Roinn
Share this agenda point
20. ICT in Learning Strategy and Chromebook Rollout in Schools / Ro-innleachd ICT ann an Ionnsachadh agus Sgaoileadh Chromebook ann an Sgoiltean
Share this agenda point
14. NHS Highland Assurance Report / Aithisg Barantais NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
15. Adult Social Care Update / Cunntas às Ùr mu Chùram Sòisealta Inbheach
Share this agenda point
16. Review of the Statutory Consultation Exercise to establish a 3-18 campus in Tain / Ath-sgrùdadh den Eacarsaich Cho-chomhairle Reachdail gus campus 3–18 a stèidheachadh ann am Baile Dhubhthaich
17. Review of the Statutory Consultation Exercise to establish a Gaelic Medium catchment area for Mallaig Primary School / Ath-sgrùdadh den Eacarsaich Cho-chomhairle Reachdail gus sgìre sgoile Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoil Mhalaig
Share this agenda point
17. Review of the Statutory Consultation Exercise to establish a Gaelic Medium catchment area for Mallaig Primary School / Ath-sgrùdadh den Eacarsaich Cho-chomhairle Reachdail gus sgìre sgoile Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoil Mhalaig
Share this agenda point
19. Education Transformation / Cruth-atharrachadh Foghlaim
Share this agenda point
20. ICT in Learning Strategy and Chromebook Rollout in Schools / Ro-innleachd ICT ann an Ionnsachadh agus Sgaoileadh Chromebook ann an Sgoiltean
Share this agenda point
21. Placement Services Change Programme Update / Cunntas às Ùr mu Phrògram Atharrachaidh nan Seirbheisean Suidheachaidh
Share this agenda point
22. Early Years Update / Cunntas às Ùr mu Thràth-bhliadhnaichean
Share this agenda point
25. Membership of Local Negotiating Committee for Teachers / Ballrachd Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point