Care, Learning and Housing Committee - 29 May 2019 - Wed, 29 May 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Care, Learning and Housing Committee - 29 May 2019
Wed, 29 May 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Presentation: Young Enterprise / Taisbeanadh: Iomairt Òigridh
Share this agenda point
5. Presentation: Education Transformation / Taisbeanadh: Cruth-atharrachadh Foghlaim
Share this agenda point
20. High Life Highland Progress Report / Aithisg Adhartais High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
21. Schools Music Tuition / Oideachadh Ciùil Sgoiltean
Share this agenda point
14. Community and Leisure Capital Programme and Related Revenue Implications / Prògram Calpa Coimhearsnachd is Cur-seachad agus Seaghan Teachd-a-steach Buntainneach
Share this agenda point
6. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget: Near-final Outturn Report 2018/2019 / Sgrùdadh Teachd-a-steach Cunntas Buidseat Taigheadais
Share this agenda point
7. Community Services Performance Report – 1 April 2018 to 31 March 2019 / Aithisg Choileanaidh Taigheadais - 1 Giblean 2018 gu 31 Màrt 2019
Share this agenda point
8. Homelessness: Rapid Rehousing Transition Plan Update / Cunntas às Ùr mu Phlana Eadar-ghluasaid a thaobh Ath-thuineachadh Luath
Share this agenda point
9. Annual Monitoring Report: Housing Allocations Policy / Aithisg Sgrùdaidh Bhliadhnail: Poileasaidh Riarachadh Taigheadais
Share this agenda point
9. Annual Monitoring Report: Housing Allocations Policy / Aithisg Sgrùdaidh Bhliadhnail: Poileasaidh Riarachadh Taigheadais
Share this agenda point
10. Care and Learning Revenue Budget Near Final Out-turn 2018/19 / Suidheachadh Faisg air Deireannach Buidseat Teachd-a-steach Cùraim agus Ionnsachaidh 2018/19
Share this agenda point
11. Care and Learning Service Plan 2019/20 / Plana Seirbheis a’ Chùraim agus an Ionnsachaidh 2019/20
Share this agenda point
12. Early Learning and Childcare Update / Cunntas às Ùr mu Thràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne
Share this agenda point
15. Statutory Consultation – Closure of Altnaharra Primary School / Bun-Sgoil Allt na h-Eirbhe – aithisg dheireannach le moladh airson dùnadh
Share this agenda point
16. Statutory Consultation – Proposal to Proceed to Statutory Consultation for Formal Closure of Uig Primary School / Bun-Sgoil Ùige – iarrtas co-chomhairle reachdail a thòiseachadh a thaobh dùnadh
Share this agenda point
17. Statutory Consultation – Proposal to Proceed to Statutory Consultation for Formal Closure of Stoer Primary School / Bun-Sgoil an Stòir – iarrtas co-chomhairle reachdail a thòiseachadh a thaobh dùnadh
Share this agenda point
18. Review of the Statutory Consultation Exercise to establish a Gaelic Medium catchment area for Ullapool Primary School / FtG Ullapuil – aithisg dheireannach le molaidhean sgìre-sgoile FtG a stèidheachadh
Share this agenda point
19. Statutory Consultation – Gaelic Medium Catchment Proposals for Mount Pleasant Primary School, Thurso / Bun-Sgoil Mount Pleasant, FtG Inbhir Theòrsa – iarrtas co-chomhairle reachdail a thòiseachadh a thaobh stèidheachadh sgìre-sgoile FtG
Share this agenda point