Planning, Development and Infrastructure Committee - 25 January 2017 (Wed, 25 Jan 2017 - 10:30 am) 

This meeting webcast will begin:

Welcome to our Webcast Player

The webcast should start automatically for you.

How to use the Webcast Player

The timeline displays the agenda (live webcast) or the index points (archived webcast) - allowing you to jump to a specific part of the meeting.  Slides allows you to view presentations related to the meeting. Reports and any documents related to the meeting are linked on the timeline and accessible from the Resources tab above.

Technical Problems

If you are having problems viewing this webcast click on the Help tab.

Give us your Feedback

We'd love to hear your ideas. Click on the Feedback tab above to send us some brief feedback about this webcast, any technical problems or other general views you have about webcasting.

Show timeline

 

 1. This webcast is scheduled for Wed, 25 Jan 2017 - 10:30 am.
  It will start automatically.

Planned

 1. Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh

 2. 1. Apologies for Absence / Leisgeulan

 3. 2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt

 4. 3. Presentation – Historic Environment Scotland / Taisbeanadh – Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba

 5. 4. Revenue Budget Monitoring Statement to 31 December 2016 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Teachd-a-steach gu 31 Dùbhlachd 2016

 6. 5. Capital Expenditure Monitoring to 31 December 2016 / Sgrùdadh Caiteachais Chalpa gu 31 Dùbhlachd 2016

 7. 6. Quarter 3 Performance Review / Ath-bhreithneachadh Dèanadais Cairteil 3

 8. 7. Employability Services / Seirbheisean Cosnaidh

 9. 8. Business Development / Leasachadh Gnothachais

 10. 9. Inverness and Highland City-Region Deal – Governance Arrangements / Cùmhnant Baile-Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd – Ullachaidhean Riaghlaidh

 11. 10. Science Skills Academy Update / Fios às Ùr mu Acadamaidh nan Sgilean Saidheans

 12. 11. 2017 Development Plan Newsletter / Cuairt-litir Plana Leasachaidh 2017

 13. 12. Section 11, Land Reform (Scotland) Act 2003: Application for Order to Exempt Land from Access Rights: Gorteneorn, Ardnamurchan / Earrann 11, Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn (Alba) 2003: Iarrtas airson Òrdugh gus Fearann a Shaoradh o Chòirichean Cot

 14. 13. A96 Dualling – Response to the Publication of Draft Orders / Dùblachadh A96: Foillseachadh Dhreachd Òrdughan – Freagairt na Comhairle

 15. 14. Caithness and North Sutherland Regeneration Forum – Minutes / Fòram Ath-bheothachaidh Ghallaibh agus Chataibh a Tuath – Geàrr-chunntas

 16. 15. Minutes / Geàrr-chunntas

 17. 16. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill

 18. 17. Property Transactions Monitoring Report / Aithisg Sgrùdaidh Ghnothachasan Seilbhe

 19. 18. Land and Property / Talamh agus Cuid-seilbh

 20. 19. Housing Development Investment / Tasgadh ann an Leasachadh Taigheadais